HISTORY

New pilot project in a great respect of Alfreds Krauklis

Picture1

Pre-season “Alfreda Kraukla CUP” held from September 8th till 10th, 2017 for boys at 15 in the
frame of yearly Alfreda Kraukla event.
Pirmssezonas “Alfrēda Kraukļa KAUSS” – 2017.gada 8.-10.septembris piecpadsmitgadīgajiem
jauniešiem Alfrēda Kraukļa ikgadējā piemiņas turnīra ietvaros.

Alfrēds Krauklis – latviešu basketbolistu pirmskara panākumu aculiecinieks un
līdzdalībnieks. Pasaules kara notikumos zaudējis slavu un panākumus guvušus
basketbola draugus, ar savu taktiķa izveicību palika neskarts lielvaru negantajās cīņās.
Pēckara posmā pierādīja sevi kā lielisku treneri, kombināciju spēles stila izkopēju. Ar
nevainojamu cilvēcisko stāju, ģimenisko attieksmi pret spēlētājiem, rūpēm par viņu
karjeras iespējām visplašākajā veidā iemantoja nedalītu cieņu sporta aprindās un
spēlētājos. Viņam deva nenoliedzamu pienesumu 50. un 60. gadu kombināciju spēļu
stila izkopšanā Spartaks un VEF komandās. Būdams patriotisko laiku izdzīvojis
cilvēks, pievērsa lielu vērību spēlētāju morālajām īpašībām, viņu režīma jautājumiem
un kā būtisku nosacījumu – prasība būt skolotam mācību iestādēs. Apbrīnojama bija
viņa personīgā interese par katra spēlētāja gaitām un dzīves apstākļiem.
Mēs, kā spēlētāji, tomēr savā jaunības skrejā palaidām garām līdz sīkumiem
ieklausīties viņa stāstos par un ap sapņu komandu, dalībniekiem un likteņiem. Kā par
nožēlu jāatzīst neveiksmīgais mēģinājums atrast norakto, paslēpto Čikāgas kausu.
Saprazdams pēckara situāciju Latvijā, bieži mums par jautrību runāja čukstus un
piesardzīgi no citu ausīm. Tagad, kad aptveram latviešu pirmskara sporta panākumus,
šī informācija būtu liela vērtība. Apbrīnojama bija viņa, ierobežotās informācijas
apstākļos, vēlme iegūt zināšanas par amerikāņu basketbola treniņu knifiem un
tendencēm trenējot fizisko izturību, lēcienu un metienu precizitāti. Atskatoties
pagātnē, varam apliecināt, ka komandu spēlētāju attieksme pret dzīvi, sportu,
patriotismu būtiski ietekmējās no Alfrēda Kraukļa priekšzīmes un prasībām.
Kā nedaudzi palikušie Alfrēda Kraukļa audzēkņi un spēlētāji esam ļoti gandarīti par
saglabāto piemiņu, kas izteikta turnīra veidā un izsakām pateicību ilggadējam šīs
idejas īstenotājam Jānim Rimbeniekam ar komandu.
Skatītājiem novēlam interesēties par izbijušiem, basketbola pamatus ielikušajiem
notikumiem, to celmlaužiem. Rūpēties par savu meitu un dēlu atbilstošu izaugsmi
latviešu patriotisma garā.
Spēlētājiem – būt mērķtiecīgiem, ar lielu gribu būt morāli noturīgiem, patriotiskiem,
cīnīties gribošiem.
Funkcionāriem – būt atbildīgiem par pagātnes saglabāšanu un nacionālo spēlētāju
atbalstīšanu viņu izaugsmes laikā.
Žurnālistiem – būt G.Keisela piemēram cienīgiem vēstures saglabāšanas jomā.
Treneriem – saprast attīstības tendences basketbolā un necensties spēlētājus izmantot
ātru sasniegumu gūšanai.

For the participants
of
Alfreds Krauklis event!

Для участников турнира
Алфреда Крауклиса!

Alfreds Krauklis is the eyewitness and
participant of the Latvian basketball players’
pre-war success. Having lost fame in the world
war events and successful friends – basketball
players, but using his skill of a tactician he
remained unharmed in the erce ghts of super
powers. In the post-war period he showed
himself as an excellent coach, the developer of
combination playing style. Having
irreproachable human stance, family-oriented
attitude towards his players, he took care of
their career possibilities in the widest way – he
earned undivided respect in sport society and
players. He indisputably benefitted to the
development of combination game style of
1950-ties and 1960-ties in the teams Spartaks
and VEF. Being the man who has lived through
patriotic times, he paid a great attention to
players’ moral qualities, the issues of their
regime and, what was very essential, the
demand to educate oneself at education
institutions. His individual interest about the life
and life conditions of each player was worth
admiration.
We, as players, in our youth years missed out all
the details of his stories about the dream team,
its participants and their destinies. Like the
unsuccessful trial to find the dug, hidden
Chicago cup. Understanding the postwar
situation in Latvia, he often spoke about
cheerful events in whispers and cautiously for
other people not to hear. Nowadays, when we
appreciate Latvians’ pre-war sport
achievements, this information could be of high
value. In the conditions of limited information
his wish to get knowledge about American
basketball players’ training knacks and
tendencies when training physical endurance,
jump and shot accuracy was worth admiration.
Looking back into past we can testify that the
attitude of team players towards life, sport, and
patriotism was essentially affected by the model
and demands of Alfreds Krauklis.
As a few remaining Alfreds Krauklis’ trainees and players we are very gratified for the
maintained memory in the way of the
tournament and give our thanks to the initiator
Janis Rimbenieks and his team. We wish the
spectators to keep interest about the former
basketball players, the pioneers, who put the
basketball bases, to care for their daughters and
sons’ growth in the spirit of Latvian patriotism.
We wish the players to be purposeful, with big
will to be morally stable, patriotic, and willing
to struggle. The functionaries – to be
responsible for maintaining the past and
supporting the national players in their
development. The journalists – to be noteworthy
like G.Keisels when maintaining the history.
The coaches – to understand the development
tendencies in basketball and not to try to use
players for getting fast success.

Алфред Крауклис – свидетель и
участник успеха латышских
баскетболистов предвоенного времени.
Во времена мировой войны потеряв
прославленных товарищей по команде,
смог выжить в условиях жесточайшего
противостояния мировых держав. В
послевоенном периоде смог доказать
себя как выдающегося тренера, тактика
и сторонника комбинационной игры. С
безупречной стойкостью духа, отцовским
отношением к игрокам, заботе о карьере
воспитанников в широчайших
проявлениях - завоевал неделимое
уважение среди спортсменов. Алфред
Крауклис внес неоспоримый вклад в
развитие комбинационного стиля игры
комады “Spartaks” и “VEF”. Испытав
патриотические времена на собственном
опыте, обращал серьезное внимание на
моральные черты характера игроков,
самодисциплину и образование. Поражал его
личный интерес к житейским условиям
игроков и их карьере и судьбе.
Мы как игроки, все-таки, из-за молодежной
суеты не до конца смогли вслушаться в его
рассказы о команде мечты, об ее участниках
и судьбах. К сожелению, надо признать
неудачные попытки найти закопаный кубок
Чикаго. Понимая сложную ситуацию
послевоенного времени в Латвии, часто
шепотом нам рассказывал о событиях
минувших дней – тайком от чужих ушей.
Сегодня, когда осознаем величие успеха
довоенного латвийского спорта – эта
информация бы имела огромную ценность!
Поразительно было его желание в условиях
ограниченных возможностей доступа к
информации, постичь знание о тенденциях и
нюансах тренировки выносливости, прыжка
и точности броска американского
баскетбола. Оглядываясь в прошлое, можем
однозначно подтвердить, что отношение к
жизни, спорту, патриотизму игроков разных
команд, основательно попадало под влияние
личного примера и требований Алфреда
Крауклиса.
От лица всех воспитанников Алфреда
Крауклиса выражаем восхищение о
сохранности памяти к нашему тренеру в
виде именного турнира, а также выражаем
отдельную благодарность Янису Римбениексу – долголетнему проводнику
этой идеи в жизнь, и его команде. Зрителям
желаем интересоваться звездами спорта
былых дней и первопроходцами баскетбола,
а также передавать эту информацию
молодому поколению и заботиться о
воспитании в духе патриотизма. Игрокам –
желаем быть целеустремленными, с большой
волей к победе и моральной выдержки,
патриотами и бойцами! Функционерам –
быть ответственными за сохранность
истории и поддержке молодого поколения во
время развития их спортивного роста.
Тренерам – понять тенденции развития
баскетбола и стараться не использовать
игроков для достижения быстрых успехов!

ozers

Cēzars Ozers
Player of “Spartaks”, “VEF”, Latvia national
team and USSR national team. The winner of
Olympic silver in Rome 1960.
Spartaks, VEF, Latvijas izlases spēlētājs. Romas
olimpiādes sudraba medaļas īpašnieks.

jurgensons

Oļģerts Jurgensons
Player of Liepajas “Daugava”, VEF, Latvian
national team and USSR national team.
Champion of Europe 1963.
Liepājas “Daugava”, VEF,
Latvijas izlases
spēlētājs. Eiropas čempions, zelta medaļas
īpašnieks.

Alfrēds Krauklis (8 December 1911 – 20 November 1991 in Riga) is a former Latvian basketball
player and coach - one of the Latvian national basketball team’s leader in 1930’s, the winner of
Silver medal in FIBA EuroBasket 1939. Once he stopped playing, he became a coach and sports
event organizer.

Player
Krauklis played 28 games as the captain of the Latvian national team that won a silver medal in
FIBA EuroBasket 1939 (in Kaunas, Lithuania). Since 1940 he became a playing coach. After
World War 2 he was the player of the Latvian SSR team (1945–1949). With BK Rīga Starts (
1933, 1938, 1943, 1944) and BK Daugava (1945–1948) he became 8 times Latvia champion.
Krauklis said (quote): "Frankly saying – these three Baltic states raised the European basketball.
Now they say that its Spanish, and so what? Let them say... And I say – it's our merit!"

Coach
Starting 1949 till 1958 Krauklis founded, established and managed BK Rīga „Spartaks” (1953 for
a short period Alfred Krauklis is managing BK Rīga ASK). In 1958 on the base of BK Rīga
Spartaks he created the professional team BK VEF Rīga and stayed related with this most
popular of all time team till 1975. 1960 he became a bronze winner of USSR Championship as
head coach. He coached the Latvian SSR team (20 internatonal games). He was nominated as a
Meritorious coach of USSR.
Last 25 years Alfreds Krauklis spend his fruitful life in Latvian youth basketball, coaching VEF
Rīga Kid’s and a youth sports school teams – later named in behalf of Alfreds Krauklis. After
Latvian biggest coach has passed away since 1991 Gunta Strazdina and Janis Rimbenieks have
invested part of their lifes by giving large yearly contribution by developing big event - Alfreda
Kraukla annual international memorial tournament.

Slavenākie Alfrēda Kraukļa audzēkņi:

Most successful Alfreds Kraulis’trainees:

 1. Cēzars Ozers 11.02.1937. (Olimpiskais vicečempions 1960.g.Roma -
  http://olimpiade.lv/lv/latvijas-olimpiesi/cezars- ozers-344 ),
 2. Jānis Zeltiņš 21.07.1937. ( 1966.gada bronzas medaļa PSRS čempionāts
  http://www.latvijassports.lv/lv/personalijas/34-personalijas/z )
 3. Oļģerts Jurgensons 1940.gada 2.jūnijā (1963.gada Eiropas čempions http://basket.lv/goda-zale/spozakie-speletaji/olgerts-jurgensons )
 4. Juris Kalniņs 08.03.1938.-09.02.2010. (Olimpiskais vicečempions 1964.g. Tokio -
  http://olimpiade.lv/lv/latvijas-olimpiesi/juris- kalnins-260?ref=uljana- semjonova-395 )
 5. Visvaldis Eglītis 04.04.36.-17.08.2014. (Eiropas čempions 1965g, - http://basket.lv/goda-zale/spozakie-speletaji/visvaldis-eglitis )
 6. Eduards Mežmalis
 7. Juris Merksons
 8. Kārlis Strēlis (1964.gada sudraba medaļa PSRS čempionāts
  http://www.latvijassports.lv/lv/personalijas/30-personalijas/s/150- karlis-strelis )
 9. Igors Miglenieks 04.05.1964., (olimpiskais čempions 1988.g. Seula -
  http://olimpiade.lv/lv/latvijas-olimpiesi/igors- miglinieks-334 )

Izcilākie Alfrēda Kraukļa VEF sporta skolas audzēkņi:

 1. 1. Andžejs Pasečniks 20.12.1995. (NBA drafts ar 25.numuru 2017.g. Orlando Magic -
  https://lv.wikipedia.org/wiki/Anžejs_Pasečņiks )
 2. Nauris Miezis 03.31.1991. (Eiropas čempions 2017.g. 3x3, čempionāta vērtīgākais spēlētājs -
  http://basket.lv/3x3/latvijas-3x3- izlase-klust- par-eiropas- cempioni-3842 )
 3. Edgars Kaugurs (PSRS starptautiskās klases sporta meistars)
 4.  Jānis Laksa
 5. Edmunds Valeiko
 6. Rolands Freimanis
 7. Oļegs Latiševs starptautiskās kategorijas basketbola tiesnesis
 8. Oskars Lucis starptautiskās kategorijas basketbola tiesnesis
 9.  Mārcis Manjakovs Latvijas nacionālā teātra aktieris
 10.  Artūrs Piļkevičs